Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกรกฎาคม 2563


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกรกฎาคม 2563
21 สิงหาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  1. สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020 >>>คลิก<<<
  2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ. 2565 >>>คลิก<<<
  3. สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 2 >>>คลิก<<<
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม >>>คลิก<<<
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ >>>คลิก<<<
  6. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 >>>คลิก<<<
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 >>>คลิก<<<
  8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 ในหัวข้อ บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม >>>คลิก<<<
  9. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.