Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนสิงหาคม 2563


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนสิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


  1. กระทรวงการอุดมศึกษา แจ้งข้อเสนอแนะมาตรการเพื่อขยายการลงทุนและดึงดูดห่วงโซ่อุปทานจากประเทศสหรัฐอเมริกามาประเทศไทย >>>คลิก<<<
  2. มหวิทยาลัยบูรพา เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobiltty ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 63 >>>คลิก<<<
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร >>>คลิก<<<
  4. มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Joumal of Current Sciences and Technoloty >>>คลิก<<<
  5. มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Rangsit Journal of Sociences and Humanities >>>คลิก<<<
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาสารสนเทศและเทคโนโลยี >>>คลิก<<<
  7. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.