Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2562


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2562
23 มกราคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. สมาคมการบัญชีไทย ขอประชาสัมพันธ์ จุลสารสมาคมการบัญีไทย ฉบับล่าสุด >>>คลิก<<<
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งอาจารย์ บุคลากรในต้นสังกัดเข้าร่วมเสนอขอทุนประเด็น flagship ปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 >>>คลิก<<<
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายระยะเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ มสธ. >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ม.พะเยา >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ >>>คลิก<<<
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ คณะการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา >>>คลิก<<<
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ ม.วงษ์ชวลิตกุล >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.