Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2562


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2562
23 มกราคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. สมาคมการบัญชีไทย ขอประชาสัมพันธ์ จุลสารสมาคมการบัญีไทย ฉบับล่าสุด >>>คลิก<<<
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งอาจารย์ บุคลากรในต้นสังกัดเข้าร่วมเสนอขอทุนประเด็น flagship ปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 >>>คลิก<<<
 3. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขยายระยะเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ มสธ. >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยพะเยา ขอความอนุเราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนานวัตกรรมการวิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการพาณิชย์ในไทยและต่างประเทศ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ม.พะเยา >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ >>>คลิก<<<
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ คณะการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา >>>คลิก<<<
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2563 ณ ม.วงษ์ชวลิตกุล >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.