Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนสิงหาคม 2562


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนสิงหาคม 2562
06 กันยายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ >>>คลิก<<<
 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับสมัครอาจารย์สอนนอกอากาศการศึกษาทางไกล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 >>>คลิก<<<
 3. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ >>>คลิก<<<
 5. สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี 2562 >>>คลิก<<<
 6. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพือ่ฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 >>>คลิก<<<
 7. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ >>>คลิก<<<
 9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เชิญชวนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาโครงการสร้างองค์ความรู้การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกโดยรอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ >>>คลิก<<<
 12. ศูนย์ประสานงานการจัดงาน เวิลด์ไดแค็ค เชิญเข้าร่วมสัมมนาเวิลด์ไดแค็ค เอเซีย 2019 และประชุมผู้นำทางการศึกษา ในวันที่ 9-11 ต.ค. 62 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา >>>คลิก<<<
 13. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 >>>คลิก<<<
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 >>>คลิก<<<
 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย >>>คลิก<<<
 16. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่ืวมประชุมวิชาการ >>>คลิก<<<
 17. สถาบันไทยศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมการเสวนา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ (ร่าง) แผนแม่บทผ้าไทย >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.