Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือoกรกฎาคม 2562


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือoกรกฎาคม 2562
06 กันยายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการหริอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 >>>คลิก<<<
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 >>>คลิก<<<
 3. กรมวิชาการเกษตร ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ นวัตกรรมด้านพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค >>>คลิก<<<
 4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอส่งรายงานวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 >>>คลิก<<<
 6. สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ >>>คลิก<<<
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  >>>คลิก<<<
 8. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ณี่ปุ่น ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)  >>>คลิก<<<
 9. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9 >>>คลิก<<<
 10. สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา เปิดรับสมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Coures (ITK) 2020 สาขาวิชา Sport for the Disabled ณ สาธารณรัฐเยอรมัน >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรม Boot Camp ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ >>>คลิก<<<
 12. ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ >>>คลิก<<<
 13. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณภายนอก) >>>คลิก<<<
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน >>>คลิก<<<
 15. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 >>>คลิก<<<
 16. ขอประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 1 >>>คลิก<<<
 17. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา >>>คลิก<<<
 18. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณภายนอก) >>>คลิก<<<
 19. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)(งบประมาณภายนอก) >>>คลิก<<<
 20. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาณศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย >>>คลิก<<<
 21. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา >>>คลิก<<<

 


 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.