Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
การอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกรกฎาคม 2561


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกรกฎาคม 2561
06 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. กรมส่งเสริมวัฒธรรม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 8  >>>คลิก<<<
 2. ขอแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >>>คลิก<<<
 3. ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยเกริก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาส่ง abstract >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับชาติ >>>คลิก<<<
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CIOPEC2018) >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 >>>คลิก<<<
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ >>>คลิก<<<
 12. มูลนิธิความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา>>>คลิก<<<
 13. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6-2561 >>>คลิก<<<
 14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2561 และอนุญาติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม >>>คลิก<<<
 15. วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เชิญประชุมวิชาการนานาชาติ >>>คลิก<<<
 16. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการจัดการความรู้ NIDA Knowledge Forum 2018 >>>คลิก<<<
 17. สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ >>>คลิก<<<
 18. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System >>>คลิก<<<
 19. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 >>>คลิก<<<
 20. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก้บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง >>>คลิก<<<
 21. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง การประเมินผลการวิจัยก้าวหน้าสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์>>>คลิก<<<
 22. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 10 Intermational Exhibition of Inverntions (IEI 2018)>>>คลิก<<<
 23. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561>>>คลิก<<<
 24. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ​>>>คลิก<<<
 25. ​สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (FY2019) >>>คลิก<<<
 26. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ขอให้เสนอโครงการวิจัย​>>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.