Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
การอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤษภาคม 2561


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤษภาคม 2561
11 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561  >>>คลิก<<<
 2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 >>>คลิก<<<
 3. ขอแจ้งขายเวลาการเปิดรับผลงานวิจัยและเปลี่ยนกำหนดการในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11 >>>คลิก<<<
 4. ขอเชิญเข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 (พฤษภาคม - กันยายน 2561) >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 8 >>>คลิก<<<
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครังที่ 9 >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 3 >>>คลิก<<<
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 >>>คลิก<<<
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปี 2561 >>>คลิก<<<
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฏร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 14 >>>คลิก<<<
 13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครังที่ 3 >>>คลิก<<<
 14. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  >>>คลิก<<<
 15. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการ >>>คลิก<<<
 16. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 8 >>>คลิก<<<
 17. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator >>>คลิก<<<
 18. สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ >>>คลิก<<<
 19. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ >>>คลิก<<<
 20. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) >>>คลิก<<<
 21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนำเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fung (ACCF) >>>คลิก<<<
 22. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจันยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ.2562-2563 >>>คลิก<<<
 23. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 >>>คลิก<<<
 24. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >>>คลิก<<<
 25. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.