Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนมีนาคม 2561


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนมีนาคม 2561
09 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั้วไปประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ขอเชิญสางบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 8>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 3 ในหัวข้อการศึกษาภาาา วรรณคดีและวัฒนธรรม>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจนัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณรตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมาราช>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์วิจัย 2561 NACE 2018 สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)>>>คลิก<<<
 • สกอ.ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 1-4 เมษายน 2561>>>คลิก<<<
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานครบรอบปีที่ 52 แห่งสถาปนาสถาบัน และการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก ขอขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ครั้งที่ 2>>>คลิก<<<
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562>>>คลิก<<<
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 9-12 สิงหาคม 2561>>>คลิก<<<
 • หารือเพื่อการซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดวิธีการปฏิบิติที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย>>>คลิก<<<

   


 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.