Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

 


 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ต.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • มหวิทยาลัยบูรพา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลับเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 64>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561>>>คลิก<<<
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่>>>คลิก<<<
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ-บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ The 7 th ICADA 2018-SSIS>>>คลิก<<<
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการ>>>คลิก<<<
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ>>>คลิก<<<
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 2>>>คลิก<<<
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสาเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.