Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
สาขาการจัดการ (เทียบโอน)


 สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ โครงการภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน เข้าร่วมปฐมนิเทศโดยพร้อมเพียกันในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. ห้อง HS 1001 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) เทียบโอน ปี การศึกษา 2558 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนเทียบโอนรายวิชา โดยพร้อมเพียงกันใยวันเสารืที่ 8 สิงหาคม 2558 แบะวันอาทิตย์ที่ท 9 สิงหาคม 2558  น. ห้อง HS 1002 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาทุกคน นำใบระเบียบแสดงผลการเรียนอ (รบ.) จำนวน 3 ฉบับ มาติดต่อในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0850894959 ผศ.วีรวรรณ  ธานี


 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.