Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาขาการจัดการ (เทียบโอน)


 สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ โครงการภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558 ทุกคน เข้าร่วมปฐมนิเทศโดยพร้อมเพียกันในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 น. ห้อง HS 1001 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

* ขอให้นักศึกษาใหม่ สาขาการจัดการ ภาคปกติ (วุฒิ ปวส.) เทียบโอน ปี การศึกษา 2558 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนเทียบโอนรายวิชา โดยพร้อมเพียงกันใยวันเสารืที่ 8 สิงหาคม 2558 แบะวันอาทิตย์ที่ท 9 สิงหาคม 2558  น. ห้อง HS 1002 ชั้น 10 ตึกอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมายเหตุ ให้นักศึกษาทุกคน นำใบระเบียบแสดงผลการเรียนอ (รบ.) จำนวน 3 ฉบับ มาติดต่อในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0850894959 ผศ.วีรวรรณ  ธานี


 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.