Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือน,มีนาคม 2563


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือน,มีนาคม 2563
22 พฤษภาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์  >>>คลิก<<<
 2. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563  >>>คลิก<<<
 3. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2564  >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย >>>คลิก<<<
 5. สำนักงานกสทช.เชิญชวนส่งบทความลงติพิมพ์ในวารสารวิชาการ  >>>คลิก<<<
 6. สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานที่บ้าน  >>>คลิก<<<
 7. สำนักงานกิจการยุติธรรม ขอเลื่อนการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18  >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  >>>คลิก<<<
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  >>>คลิก<<<
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา  >>>คลิก<<<
 11. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 2-6 ก.ค. 63 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  >>>คลิก<<<
 12. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  >>>คลิก<<<
 13. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ในวันที่ 13-17 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่  >>>คลิก<<<
 14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบวิจัยครั้งที่ 14 ในวันที่ 16-17 ก.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  >>>คลิก<<<
 15. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเลี่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักจริยธรรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยมนุษย์ หลักสูตรแนวทางการดำเนินการวิจัยทางคลิกนิกที่ดี  >>>คลิก<<<
 16. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 1 เม.ย. 63 ห้องประชุมสตาร์เวล บาหลี จ.นครราชสีมา  >>>คลิก<<<
 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตย์ เชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ  >>>คลิก<<<
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์โครงการวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ในวันที่ 30 พ.ค. 63  >>>คลิก<<<
 19. กรมสุขภาพจิต เชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวันที่ 14-17 ต.ค. 63 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา  >>>คลิก<<<
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  >>>คลิก<<<
 21. มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอมอบวารสารมนุษยศาสตร์ และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  >>>คลิก<<<
 22. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความร่วมมือในการนำเสนอผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 และผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต นักคิดสุจริต รุ่นที่ 2 บรรจุเป็นสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา  >>>คลิก<<<
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญญบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ในวันที่ 20-22 ก.ค.2563  >>>คลิก<<<
 24. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ในวันที่ 2-6 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์  >>>คลิก<<<
 25. มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในกระประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 12 ก.ค.63  >>>คลิก<<<
 26. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครและส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563  >>>คลิก<<<
 27. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในวันที่ 22 พ.ค. 63 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก  >>>คลิก<<<
 28. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์  >>>คลิก<<<
 29. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เชิญชวนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอเรื่องราวหรือผลงานด้านวิทยาศาสตร์หรือหัวข้องานวิจัย  >>>คลิก<<<
 30. สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เชิญส่งนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์ จำนวน 2 รุ่น  >>>คลิก<<<
 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์  >>>คลิก<<<
 32. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ในวันที่ 23 ก.ค. 63 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  >>>คลิก<<<
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ  >>>คลิก<<<
 34. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ  >>>คลิก<<<
 35. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล แจ้งขยายเวลาการรับผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ VUNC 2020 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63  >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.