Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563


 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
22 พฤษภาคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารฯ >>>คลิก<<<
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการครุสภา เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าการคัดสรรกับคุรุสภา  >>>คลิก<<<
 3. มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1   >>>คลิก<<<
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  >>>คลิก<<<
 5. มหาวิทยาลัยราชธานี เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในวันที่ 29 พ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี  >>>คลิก<<<
 6. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเบญจมิตรวิชาการ ครั้ง 10 ในวันที่ 22 พ.ค. 63 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่  >>>คลิก<<<
 7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ในวันที่ 28 ก.พ. 63 ณ มหาวิทยาลัยเม้โจ้  >>>คลิก<<<
 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Coference ครั้งที่ 10  >>>คลิก<<<
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งบทความวิชาการตีพิมพ์วารสารบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยรับใช้สังคม  >>>คลิก<<<
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 3 >>>คลิก<<<
 11. สำนักงานศูนย์บ่มเพาะ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเทคนิคการสร้างสรรค์และผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล  >>>คลิก<<<
 12. มหาวิทยาทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในวันที่ 7-8 พ.ค. 63 ณ โรงแรมต้นอ้อย จ.สงขลา  >>>คลิก<<<
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  >>>คลิก<<<
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review  >>>คลิก<<<
 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2563 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษยศาสตร์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก  >>>คลิก<<<
 16. มหาวิทยาลัยรังสิต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 1 พ.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  >>>คลิก<<<
 17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50  >>>คลิก<<<
 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์  >>>คลิก<<<
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 17  >>>คลิก<<<
 20. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในกาประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ งานวิชาการรับใช้สังคม  >>>คลิก<<<
 21. กระทรวงการอุดมศึกษา ส่งประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ได้รับคัดเลือกประจำปี พ.ศ. 2563-2564  >>>คลิก<<<
 22. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  >>>คลิก<<<
 23. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10  >>>คลิก<<<

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.