Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การวิจัยและการจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
สัญญารับทุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัยงบประมาณภายนอก
งานวิจัยงบประมาณรายได้
งานวิจัยงบประมาณรายได้ สายสนับสนุน
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
งานบุคลากร
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
  Untitled Document
   หมวดวิชาภาษา
 

ปีการศึกษา 1 / 2559


0031001 ภาษาไทยเพื่อกาารสื่อสาร

มคอ.๓_การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-เทอม-๑_๒๕๕๙.

มคอ.๕_การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-เทอม-๑_๒๕๕๙


0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ 3  0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ 5  0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน


0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 3  0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 5  0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

มคอ 3 0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

มคอ 5 0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ


0032004 สนทนาภาษาอังกฤษ

มคอ 3  0032004 สนทนาภาษาอังกฤษ

มคอ 5 0032004 สนทนาภาษาอังกฤษ


0032005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 3 0032005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 5 0032005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

มคอ 3 0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

มคอ 5 0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ


0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

มคอ 3 0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

มคอ 5 0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.