Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
การอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  Untitled Document
   หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 

 

มคอ. ศึกษาทั่วไป

ปีการศึกษา 2 / 2560


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0010002 การเมืองการปกครองของไทย

มคอ.3 >>>>> มคอ.5


0010007 วิถีชุมชน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0011005 การเมืองการปกครองของไทย 

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0012001 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0012011 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0020001 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 กลุ่ม 1

มคอ.5 กลุ่ม 2

มคอ.5 กลุ่ม 3

มคอ.5 กลุ่ม 4


0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 กลุ่ม 1

 มคอ.5 กลุ่ม 2


0021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0031001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0031003 ศิลปการพูดในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0031006 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0041001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0043001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


 

 

ปีการศึกษา 1 / 2560


 0010001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม


0012001 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

มคอ3 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (หลักสูตรใหม่)


 0012003 เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ


 

 

0012011 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ 3. นันทนาการในชีวิตประจำวัน


 

0020001 การพัฒนาบุคลืกภาพ 

มคอ.3 การพัฒนาบุคลืกภาพ (หลักสูตรเก่า)


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า


0020006 การจัดการความรู้

มคอ.3การจัดการความรู้160


 

0021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


0031001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


 

0031003 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน


 

 

ปีการศึกษา 1 / 2559


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      

มคอ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 


 

0010005 ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มคอ.3 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

มคอ.5 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม


0020001 การพัฒนาบุคลืกภาพ

มคอ 3-การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ 5-การพัฒนาบุคลิกภาพ

 

 


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3 สารสนเทศ

มคอ.5_สารสนเทศ กลุ่ม 1

มคอ.5_สารสนเทศ กลุ่ม 2

 


0020003 จิตวิทยาทั่วไป

มคอ.3 จิตวิทยาทั่วไป

มคอ.5 จิตวิทยาทั่วไป


0020006 การจัดการความรู้

มคอ.3การจัดการความรู้

มคอ5 การจัดการความรู้

 


0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ 5 นันทนาการในชีวิตประจำวัน


0031001 ภาษาไทยเพื่อกาารสื่อสาร

มคอ.3_การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.5 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ความคิดเห็นของนักศึกษา-อ.บุณฑริกา-ขุนวิมล

ความคิดเห็นของนักศึกษา-อ.ปริญญา-นาคปฐม

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา-อ.บุณฑริกา-ขุนวิมล

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา-อ.ปริญญา-นาคปฐม


  

ปีการศึกษา 2 / 2559


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

มคอ.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ อ.สุทธิดา

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการโลจีสติกส์

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เกษตรกล

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประมง

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิทย์คอม


0010002 การเมืองการปกครองของไทย

มคอ.3 วิชาการเมืองการปกครองไทย

มคอ.5 วิชาการเมืองการปกครองไทย


0020001 การพัฒนาบุคลืกภาพ

มคอ.3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.5 อ.สุทธิดา การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.5 ผศ.รุ่งโรจน์ . การพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่ม 5

มคอ.5 ผศ.รุ่งโรจน์   การพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่ม 7

มคอ.5 ผศ.มาลี  การพัฒนาบุคลิกภาพ กลุ่ม6 9 11

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ อ.สุทธิดา

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ1

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ2

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ3

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการโลจีสติกส์10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา พืช10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิทย์สุขภาพสัตว์10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เศรษฐศาสตร์10


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

0020006 การจัดการความรู้

 

มคอ.3 การจัดการความรู้

มคอ.5 การจัดการความรู้


 

0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.5 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

กลุ่ม 1 0020007

กลุ่มที่ 1 0561006

กลุ่มที่ 1 01620001

กลุ่มที่ 2 0020007

กลุ่มที่ 3 00200070210101 หลักเศรษฐศาสตร์

มคอ.3-หลักเศรษฐศาสตร์

มคอ.5-หลักเศรษฐศาสตร์


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.