Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Untitled Document
   หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 

 

มคอ. ศึกษาทั่วไป

ปีการศึกษา 2 / 2560


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0010002 การเมืองการปกครองของไทย

มคอ.3 >>>>> มคอ.5


0010007 วิถีชุมชน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0011005 การเมืองการปกครองของไทย 

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0012001 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0012011 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0020001 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 กลุ่ม 1

มคอ.5 กลุ่ม 2

มคอ.5 กลุ่ม 3

มคอ.5 กลุ่ม 4


0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 กลุ่ม 1

 มคอ.5 กลุ่ม 2


0021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0022001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0022002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 

 

0031001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0031003 ศิลปการพูดในชีวิตประจำวัน

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0031006 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032004 การสนทนาภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032005 การเขียนภาษาอังกฤษฯ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0041001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0043001 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


 

 

ปีการศึกษา 1 / 2560


 0010001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ 3  >>>>> มคอ.5 


0012001 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

มคอ3 >>>>> มคอ.5 


 0012003 เทคโนโลยีสารสนเทศ

มคอ 3  >>>>> มคอ.


0012011 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ 3. >>>>> มคอ.


0020001 การพัฒนาบุคลืกภาพ 

มคอ.3>>>>> มคอ.


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3>>>>> มคอ.


0020006 การจัดการความรู้

มคอ.3>>>>> มคอ.


0021001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3>>>>> มคอ.5


0022001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3>>>>> มคอ.

 

0031001 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3 >>>>> มคอ.

 


0031003 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 >>>>> มคอ.


0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5 


0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5

 


0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5

 

0032004 การสนทนาภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5


0032005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5


0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5


0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 มคอ.3  >>>>> มคอ.5


  

 

 
 

ปีการศึกษา 1 / 2559


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม      

มคอ 3 

มคอ 5 

 


 

0010005 ชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

มคอ.3 

มคอ.5 


0020001 การพัฒนาบุคลืกภาพ

มคอ 3

มคอ 5

 

 


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

มคอ.3 

มคอ.5 กลุ่ม 1

มคอ.5_กลุ่ม 2

 


0020003 จิตวิทยาทั่วไป

มคอ.3 

มคอ.5 


0020006 การจัดการความรู้

มคอ.3

มคอ5

 


0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 

มคอ 5


0031001 ภาษาไทยเพื่อกาารสื่อสาร

มคอ.3_

มคอ.5 

ความคิดเห็นของนักศึกษา-อ.บุณฑริกา-ขุนวิมล

ความคิดเห็นของนักศึกษา-อ.ปริญญา-นาคปฐม

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา-อ.บุณฑริกา-ขุนวิมล

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา-อ.ปริญญา-นาคปฐม


0031001 ภาษาไทยเพื่อกาารสื่อสาร

มคอ.3_การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มคอ.3_การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ 3  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ 5  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน


0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 5 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

มคอ 3 

มคอ 5


0032004 สนทนาภาษาอังกฤษ

มคอ 3

มคอ 5


0032005 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

มคอ 3

มคอ 5


0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

มคอ 3

มคอ 5


0033001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

มคอ 3 

มคอ 5


0043001 การออกกำลังกายเพื่อุขภาพ

มคอ 3

มคอ.5


0043002 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย

มคอ.3

มคอ.-5


 
 
 


 

ปีการศึกษา 2 / 2559


0010001การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

มคอ.3 

มคอ.5

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ อ.สุทธิดา

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการโลจีสติกส์

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เกษตรกล

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประมง

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิทย์คอม


0010002 การเมืองการปกครองของไทย

มคอ.3

มคอ.5


0020001 การพัฒนาบุคลิกภาพ

มคอ.3

มคอ.5

มคอ.5 กลุ่ม 5

มคอ.5  กลุ่ม 7

มคอ.5 กลุ่ม6 9 11

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ อ.สุทธิดา

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ1

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ2

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการ3

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา การจัดการโลจีสติกส์10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา พืช10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา วิทย์สุขภาพสัตว์10

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เศรษฐศาสตร์10


0020002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

0020006 การจัดการความรู้

 

มคอ.3 

มคอ.5


 

0020007 นันทนาการในชีวิตประจำวัน

มคอ.3 

มคอ.5 

กลุ่ม 1 0020007

กลุ่มที่ 1 0561006

กลุ่มที่ 1 01620001

กลุ่มที่ 2 0020007

กลุ่มที่ 3 0020007


0043001 การออกกำลังกายเพื่อุขภาพ

มคอ.3

มคอ.5


0210101 หลักเศรษฐศาสตร์

มคอ.3

มคอ.5


0032001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

มคอ ๓

มคอ ๕


0032002 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

มคอ ๓

มคอ ๕


0032003 การอ่านภาษาอังกฤษ

มคอ ๓

มคอ ๕


0032004 สนทนาภาษาอังกฤษ 

มคอ ๓

มคอ ๕


0032005 การเขียนในชีวิตประจำวัน 

มคอ ๓

มคอ ๕


0032006 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ

มคอ ๓

มคอ ๕


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.