Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การวิจัยและการจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
สัญญารับทุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัยงบประมาณภายนอก
งานวิจัยงบประมาณรายได้
งานวิจัยงบประมาณรายได้ สายสนับสนุน
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
งานบุคลากร
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
  Untitled Document
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 

ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา, ถวัลย์  มุขจินดา, จงจิต  ลิอ่อนรัมย์,  บัณฑิต  เสาวภากร และนันทน์ปพร    ดุรงค์พันธุ์. (2558). ความพึงพอใจโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(2).(น.).


ผานิตย์  ถิรพลงาม,  ธัญญพัทธ์  วัฒนจิรพันธุ์ และศุภวรรณ  มาลีหวล. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของชุมชนในโครงการเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 . พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.


ผานิตย์  ถิรพลงาม, อำไพ  ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้,  ธัญญพัทธ์  วัฒนจิรพันธุ์, และจงจิต  ลิอ่อนรัมย์. (2560). พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 (น.184). กรุงเทพฯ:สถาบันการเดินและจักรยานไทย.


ผานิตย์  ถิรพลงาม, ธัญญพัทธ์  วัฒนจิรพันธุ์,  ศุภวรรณ  มาลีหวล, วิลาสินี คชเดช, และชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 6(1).

   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.