Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การวิจัยและการจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
สัญญารับทุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัยงบประมาณภายนอก
งานวิจัยงบประมาณรายได้
งานวิจัยงบประมาณรายได้ สายสนับสนุน
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
งานบุคลากร
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
  Untitled Document
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 

          

ชนาพร บุญเกิด, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และวรฤทัย  ชั่งเย็น. (2557). ภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย. (บทความทางวิชาการ). นนทบุรี วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 27 ฉบับวันที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557.


น้ำฝน ใจดี. (2559). การจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด.


วีรวรรณ ธานี, ทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์ และภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ. (2557). รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี. (บทความทางวิชาการ). นนทบุรี. วารสาร สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557).


ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, วีรวรรณ ธานี, ชนาพร บุญเกิด, และชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์. (2558). การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ป.อ. ปยุตโต กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ. (ประชุมสัมมนาทางวิชาการ). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.


สุพรรณี รัตนานนท์, เมธี  จันทชาติ และทยณฐ  ชวนไชยสิทธิ์. (2557). รูปแบบการเตรียมความพร้อมเพื่อเกษียณอายุงาน กรณีศึกษา ครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี. (บทความทางวิชาการ). นนทบุรี วารสารอิเล็กทรอสิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e – JODIL). 4 (1), 82 – 101 (มกราคม – มิถุนายน 2557).http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/5_7_472.pdf.

   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.