Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การวิจัยและการจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
สัญญารับทุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
งานวิจัยงบประมาณภายนอก
งานวิจัยงบประมาณรายได้
งานวิจัยงบประมาณรายได้ สายสนับสนุน
ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
ทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
งานบุคลากร
แบบประเมินการเลื่อนเงินเดือน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
  Untitled Document
   งานวิจัยงบประมาณรายได้
 

 การประเมินคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทค~1.pdf 

 การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสอบออนไลน์ วิชาเทคโนโลยีโรงงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต~1.pdf 

 การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ.pdf

 การพัฒนาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว~1.pdf   

 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต.pdf 

 การศึกษาการกำกับตนเองผ่านการรับรู้ของนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.pdf   

 การศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการจราจรทางถนน กรณีศึกษาเขตท่าเรือแหลมฉบัง.pdf

 ความพร้อมของการสื่อสารการเรียนการสอนในรายวิชา 0404425 เทคโนโลยีบรรจุหีบห่อ.pdf  

 ปัจจัยเอื้อต่อการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdf  

 การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตนักปฏิบัติ สาขาวิชาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdf 

 ผลของการสอนคำที่ต้องใช้ร่วมกัน ที่มีต่อประสิทธิภาพการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdf  

 ความสามารถและข้อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ~1.pdf 

   
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.