Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
Untitled Document
   บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร

ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 

อาจารย์วรพล  แจ่มสวัสดิ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นางวรฤทัย ชั่งเย็น

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
 
ชื่อ : อาจารย์วันทนา รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
ชื่อ : อาจารย์เพชรรัตน์ พรหมทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 6
วุฒิการศึกษา: บช.ม. 
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การตลาด)ม.บูรพา
Email:
 
ชื่อ : อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การเงิน) ม.เกษมบัณฑิต
Email :
ชื่อ : อาจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ม.บูรพา
Email:
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ชื่อ : ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม                  
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา: วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  ม.เกษตรศาสตร์                 
Email:
ชื่อ : อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
 
ชื่อ : อาจารย์จงจิต  ลิอ่อนรัมย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
ชื่อ : อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:

สาขาวิชาการจัดการ(4 ปีและ ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
                      ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ วิเศษ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(การตลาด)
                       ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Email: 
ชื่อ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การจัดการ)
                       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)ม.รามคำแหง                                  
Email: 
ชื่อ :ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
ตำแหน่ง: ดร.
วุฒิการศึกษา: คด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Email:
 
ชื่อ : ดร.น้ำฝน ใจดี
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  ม.ราชภัฏสวนดุสิต
Email:
ชื่อ : อาจารย์วรพล  แจ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)ม.บูรพา
Email:

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) โครงการภาคสมทบ
 
 
ชื่อ :ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: คด. (การวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Email:
ชื่อ : ดร.น้ำฝน ใจดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  ม.ราชภัฏสวนดุสิต
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร
Email:
ชื่อ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การจัดการ)
                       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ วิเศษ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(การตลาด)
                    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Email: 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)ม.รามคำแหง
Email:
ชื่อ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ม.บูรพา
Email:
                                                          

 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ชื่อ : อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษาวท.ม (สาขาการจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.บูรพา
 

ชื่อ : อาจารย์เสกสรร สวัสดิรักษา

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา::MS.IEC (Internet and E-
Commerce Technology.)

ชื่อ : อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: MBA LOGISTICS, ม.รามคำแหง

ชื่อ :อาจารย์อุษา  สถิตย์มั่น
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: วท.ม (สาขาการจัดการขนส่งและโล
จิสติกส์) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์จิตสุภา สาคร
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Email:


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ชื่อ : อาจารย์วรินทร แดนดี
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา )
วุฒิการศึกษา:ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)ม.มหิดล
Email:
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
-ประสานมิตร
Tell: 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยศ จิตจักร
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์สุนิจ ผลภักดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ม.นเรศวร   
Email:   
ชื่อ : อาจารย์นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ม.บูรพา
Email:
ชื่อ :อาจารย์ณฤพลวัทน์ โชติทุม               
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ม.บูรพา   
ชื่อ : อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุุวรรณศิลป์
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา:MA(TESOL) Alliant Inernational University,
San DiegoCert (TEFL) Univevity of California,
San Diego USA
Email:
ชื่อ : อาจารย์วดิณลดา ธุระธรรม
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปวีณา  เมธีวรกิจ
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์พรชัย  พรวิริยะกิจ
ตำแหน่ง:  อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปวริศา  กิจประสพ
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : MR.YANG XUJING
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :(สาขาการท่องเที่ยวการจัดการการศึกษา)  
Yunnan Normal University
Email:
ชื่อ : MR。YESHI。MOKTAN
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
Email:
   

 

หมวดศึกษาทั่วไป

 
ชื่อ : อาจารย์มนตรี  อารีย์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: กศม.(พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรจฒประสานมิตร
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ม.มหาสารคาม
ชื่อ : อาจารย์ชนธี ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กศม.(พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรจฒประสานมิตร
 
ชื่อ : อาจารย์บุณฑริกา  ขุนวิมล
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์นัยนา  สถิตย์เสถียร
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: 
 
ชื่อ : อาจารย์ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ด.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
 
 

 

 
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

ชื่อ : นางวรฤทัย ชั่งเย็น
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
Email:
 
ชื่อ : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวศิรินภา สุคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 

ชื่อ : นางสาวสุรีย์พร พยนต์เลิศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. 
Email:
ชื่อ : นางสาวจิตนา บุนนาค 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวพรไพลิน เช้าฉ้อง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวเกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา: บธ.บ(การจัดการ)
Email:
 

ชื่อ : นางสาวน้ำฝน ตรีพัทร์ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
ชื่อ : นายธนาชัย จันทชาติ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การตลาด)
Email:

ชื่อ : นางสาววิชุดาภรณ์ วงค์คำสิงห์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุภาพสัตว์)
Email:
 
 ชื่อ : นางพรเลียง จิตจักร
ตำแหน่ง: คนงาน
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6
Email:

 

ชื่อ : 
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา: 
Email:
ชื่อ : นายสุรศักดิ์  ถินทิพย์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา:
Email:
ชื่อ : นางสาวอุษา  มีศรี
ตำแหน่ง: คนงาน
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3
Email:
 
 
 

 

                    

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.