Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
Untitled Document
   บุคลากร
 
คณะผู้บริหาร

ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์

คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

 

 

อาจารย์จิตสุภา สาคร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจการพิเศษ

 

อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

นางวรฤทัย ชั่งเย็น

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
 
ชื่อ : อาจารย์วันทนา รอดประเสริฐ
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (ธุรกิจการเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
ชื่อ : อาจารย์เพชรรัตน์ พรหมทอง
ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับ 6
วุฒิการศึกษา: บช.ม. 
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปิยธิดา รัตนคุณ
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การตลาด)ม.บูรพา
Email:
 
ชื่อ : อาจารย์นิตยา เรืองยุวนนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การเงิน) ม.เกษมบัณฑิต
Email :
ชื่อ : อาจารย์กฤตยชล ทองธรรมสถิต
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) ม.บูรพา
Email:
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ชื่อ : ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม                  
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา: วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  ม.เกษตรศาสตร์                 
Email:
ชื่อ : อาจารย์ศุภวรรณ มาลีหวล
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
 
ชื่อ : อาจารย์จงจิต  ลิอ่อนรัมย์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:
ชื่อ : อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ม.เกษตรศาสตร์
Email:

สาขาวิชาการจัดการ(4 ปีและ ต่อเนื่อง)
ชื่อ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
                      ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ วิเศษ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(การตลาด)
                       ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Email: 
ชื่อ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การจัดการ)
                       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา:  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)ม.รามคำแหง                                  
Email: 
ชื่อ :ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
ตำแหน่ง: ดร.
วุฒิการศึกษา: คด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Email:
 
ชื่อ : ดร.น้ำฝน ใจดี
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  ม.ราชภัฏสวนดุสิต
Email:
ชื่อ : อาจารย์วรพล  แจ่มสวัสดิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)ม.บูรพา
Email:

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (เทียบโอน) โครงการภาคสมทบ
 
 
ชื่อ :ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: คด. (การวัดและการประเมิน
ผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
Email:
ชื่อ : ดร.น้ำฝน ใจดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)  ม.ราชภัฏสวนดุสิต
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร ลักขณาพิพัฒน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ-ประสานมิตร
Email:
ชื่อ : อาจารย์ชนาพร บุญเกิด
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การจัดการ)
                       ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Email:
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาวรรณ วิเศษ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(การตลาด)
                    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Email: 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวรรณ ธานี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)ม.รามคำแหง
Email:
ชื่อ : อาจารย์สุพรรณี  รัตนานนท์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กจ.ม. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ม.บูรพา
Email:
                                                          

 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

ชื่อ : อาจารย์ทรงธรรม เจริญจันทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษาวท.ม (สาขาการจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์ณิชากร ทองเปลว
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.บูรพา
 

ชื่อ : อาจารย์เสกสรร สวัสดิรักษา

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

วุฒิการศึกษา::MS.IEC (Internet and E-
Commerce Technology.)

ชื่อ : อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ

ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: MBA LOGISTICS, ม.รามคำแหง

ชื่อ :อาจารย์อุษา  สถิตย์มั่น
ตำแหน่ง: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา: วท.ม (สาขาการจัดการขนส่งและโล
จิสติกส์) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์จิตสุภา สาคร
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด.(การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Email:


สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ชื่อ : อาจารย์วรินทร แดนดี
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา )
วุฒิการศึกษา:ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)ม.มหิดล
Email:
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
-ประสานมิตร
Tell: 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยศ จิตจักร
ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร)
มหาวิทยาลัยบูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์สุนิจ ผลภักดี
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ม.นเรศวร   
Email:   
ชื่อ : อาจารย์นันทน์ปพร ดุรงค์พันธุ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ม.บูรพา
Email:
ชื่อ :อาจารย์ณฤพลวัทน์ หัสดินทร ณ อยุธยา               
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ม.บูรพา   
ชื่อ : อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุุวรรณศิลป์
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา:MA(TESOL) Alliant Inernational University,
San DiegoCert (TEFL) Univevity of California,
San Diego USA
Email:
ชื่อ : อาจารย์วดิณลดา ธุระธรรม
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปวีณา  เมธีวรกิจ
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์พรชัย  พรวิริยะกิจ
ตำแหน่ง:  อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : อาจารย์ปวริศา  กิจประสพ
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)  ม.บูรพา
Email:
ชื่อ : MR.YANG XUJING
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :(สาขาการท่องเที่ยวการจัดการการศึกษา)  
Yunnan Normal University
Email:
ชื่อ : MR。YESHI。MOKTAN
ตำแหน่ง:อาจารย์
วุฒิการศึกษา :
Email:
   

 

หมวดศึกษาทั่วไป

 
ชื่อ : อาจารย์มนตรี  อารีย์
ตำแหน่ง: อาจารย์(หัวหน้าสาขา)
วุฒิการศึกษา: กศม.(พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรจฒประสานมิตร
 
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ไพศาลสมบัติรัตน์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ม.มหาสารคาม
ชื่อ : อาจารย์ชนธี ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: กศม.(พลศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรจฒประสานมิตร
 
ชื่อ : อาจารย์บุณฑริกา  ขุนวิมล
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ศศ.ม. (ภาษาไทย) ม.บูรพา
ชื่อ : อาจารย์นัยนา  สถิตย์เสถียร
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: 
 
ชื่อ : อาจารย์ณัฐศริยา จักรสมศักดิ์
ตำแหน่ง: อาจารย์
วุฒิการศึกษา: ด.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)
 
 

 

 
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

ชื่อ : นางวรฤทัย ชั่งเย็น
ตำแหน่ง: หัวหน้าสำนักงานคณบดี
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
Email:
 
ชื่อ : นางเขมจิรา เนตรสุวรรณ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวศิรินภา สุคำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา 
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 

ชื่อ : นางสาวสุรีย์พร พยนต์เลิศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. 
Email:
ชื่อ : นางสาวจิตนา บุนนาค 
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวพรไพลิน เช้าฉ้อง
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (บริหารธุรกิจเกษตร)
Email:
 
ชื่อ : นางสาวเกษศิรินทร์ บุญสุวรรณ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา: บธ.บ(การจัดการ)
Email:
 

ชื่อ : นางสาวน้ำฝน ตรีพัทร์ 
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: บธ.บ. (การจัดการ)
Email:
ชื่อ : นายธนาชัย จันทชาติ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: บธ.ม. (การตลาด)
Email:

ชื่อ : นางสาววิชุดาภรณ์ วงค์คำสิงห์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุภาพสัตว์)
Email:
 
 ชื่อ : นางพรเลียง จิตจักร
ตำแหน่ง: คนงาน
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 6
Email:

 

ชื่อ : 
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา: 
Email:
ชื่อ : นายสุรศักดิ์  ถินทิพย์
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ
วุฒิการศึกษา:
Email:
ชื่อ : นางสาวอุษา  มีศรี
ตำแหน่ง: คนงาน
วุฒิการศึกษา: มัธยมศึกษาปีที่ 3
Email:
 
 
 

 

                    

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.