Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Untitled Document
   แนะนำหน่วยงาน
 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาชีพที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยพระราชบัญญัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (Rajamangala Institute of Technology)” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเช่นเดียวกับอธิบดีกรมต่างๆ และได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (Rajamangala University of Technology Tawan-ok)” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   จำนวน 4 วิทยาเขตและ  1 คณะ  ตามมาตรา 65(3) ได้แก่ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ   วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตบางพระ วิทยาเขตจันทบุรี และคณะเกษตรศาสตร์บางพระ  พร้อมทั้งให้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเดิมเป็นภาควิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์บางพระ  และได้ยกฐานะเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามกฎกระทรวง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนใน  5  สาขาวิชาด้วยกัน คือ

1. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร

2. สาขาวิชาการจัดการ

3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

 

ปรัชญา

         จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาคน พัฒนาชาติ

 

ปณิธาน

          ผลิตบัณฑิตให้รักและสู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

         เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาและพัฒนาคน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

นิยามศัพท์

 

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี         หมายถึง เป็นผู้มีความรอบรู้ในการใช้เทคโนโลยี

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษา   หมายถึง เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาชีพ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้นั้น

ยอมรับในระดับสากล              หมายถึง มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

2. สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน/สังคม

3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง

4. ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นทุนมนุษย์

2. เพื่อวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และมีเครือข่าย

3. เพื่อให้บริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน

4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถพึ่งพาตนเอง

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.