Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เพื่อรณรงค์การงดสูญบุหรี่
05 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รับสมัครทำงาน Pat-time
07 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เอกสารวิชากการแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
23 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559
20 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แบบฟอร์มสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
06 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ
21 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รายงานการฝึกงานและทำเล่ม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
06 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศวันไหว้ครู งดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปี 2556
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มาตรการประหยัดงบประมาณ
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เชิญคณาจารย์คณะมนุษย์ฯเข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปี 2555
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 2 Next
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.