Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
และผู้ปกครอง
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
ช่องทางการติดต่อคณะ
ช่องทางการขอรับคำปรึกษา
ตารางเรียน
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.3-5 สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และหมวดภาษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
แบบฟอร์มดาวโหลด
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สารสนเทศเพื่องานวิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
Content 1-9
 Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย เพื่อรณรงค์การงดสูญบุหรี่
05 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รับสมัครทำงาน Pat-time
07 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เอกสารวิชากการแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
23 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559
20 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แบบฟอร์มสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
06 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ
21 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รายงานการฝึกงานและทำเล่ม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
06 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศวันไหว้ครู งดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปี 2556
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มาตรการประหยัดงบประมาณ
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เชิญคณาจารย์คณะมนุษย์ฯเข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปี 2555
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 2 Next
 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.