Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   Untitled Document
   ข่าวอบรมสัมมนา  

 สำนักงานเลขานุการ สสอ.ประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 38
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร์ 2560 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เทคนิคการยกร่างคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย
14 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สถาบันคลังสมองแห่งชาติ เรื่องขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 40.
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ลงในวารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องไทยเแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ป
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มห่วิทยาลัย 4.0
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ขอแจ้งการขยายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "นวัตกรรม และสหกิจศึกษา"
28 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
30 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.