Untitled Document คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
องค์ความรู้
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
แบบประเมิน สหกิจ
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
หลักสูตรการอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนมิถุนายน 2561 รอบ 3
31 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
08 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ
08 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
08 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การทำสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ระบบออนไลน์ครั้งที่ 8
08 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561
26 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
16 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 TESCO Lotus เปิดรับสมัครงาน
21 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันครบรอบ 1 ปี
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แจ้งกำหนดระยะเวลากองทุนการศึกษาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยา
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.