Untitled Document Untitled Document
 
 
ระบบทะเบียนนักศึกษา
เข้าระบบนักศึกษา
งานทะเบียน
ตารางเรียนนักศึกษา
ตรวจสอบเงินทุนกู้ยืม
ปฏิทินการศึกษา
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
มคอ.ศึกษาทั่วไป
หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดวิชาภาษา
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
การจัดการความรู้
การเรียนการสอน
การวิจัย
งานกิจการนักศึกษา
ระบบระเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กีฬา
บริการข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าวสารรับสมัครงาน Pat-time/Full-time
ศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัย
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบแผ่นดิน
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบรายได้
ขั้นตอนขอทุนวิจัย งบนอก
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัย
กองทุนส่งเสริมงานวิจัย
ขั้นตอนจัดทำสัญญาทุนวิจัย(ใหม่)
จรรยาบรรณของนักวิจัย
การเปลี่ยนหัวหน้าโครงการ
วารสารสังคมศาสตร์
งปประมาณงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
แหล่งการฝึกอบรมด้านงานวิจัย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก
งานบุคลากร
การเลื่อนเงินเดือน
การอบรม
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   Untitled Document
    ข่าวประชาสัมพันธ์  

 ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561
26 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
16 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 TESCO Lotus เปิดรับสมัครงาน
21 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แบบประเมินภาวะการมีงานทำและประเมินคุณภาพหลักสูตร (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559)
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันครบรอบ 1 ปี
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 แจ้งกำหนดระยะเวลากองทุนการศึกษาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 1
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยา
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
26 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 2 ( 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 กรกฎาคม 2560)
08 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก &

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.